Vlastné bývanie poskytuje slobodu a stabilitu. Dobrý začiatok v tomto prípade znamená aj dobrý koniec. Nepodceňujte projektovú prípravu stavby. Projektová dokumentácia v stavebnom procese plní dôležitú a významnú úlohu. Vyberte si dobrého projektanta a pozorne ho počúvajte. Aj keď máte jasnú predstavu, nechajte si poradiť.

Projektová dokumentácia je dokument tvoriaci súčasť stavby. Treba jej venovať určitý čas. Investor a projektant vzájomne spolupracujú s cieľom vypracovať projektovú dokumentáciu stavby tak, aby spĺňala požiadavky a potreby na bývanie v súlade s nariadeniami, normami a predpismi stanovenými na výstavbu, ktoré musia byť v projektovej dokumentácii zapracované. Pripravte sa preto na kompromisy. Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie i za jej realizovateľnosť. Mal by predložiť dokument, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosť projektanta vybranej stavby a jeho kópiu priložiť k projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia vymedzuje ako bude stavba vyzerať a fungovať.

Stupne projektovej dokumentácie
1. Štúdia uskutočnenia – stavebný zámer
2. Dokumentácia pre územné rozhodnutie
3. Dokumentácia pre stavebné povolenie
4. Dokumentácia pre realizáciu stavby
5. Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Za určitých okolností možno niektoré stupne dokumentácie zlúčiť. Ak sa rozhodnete stavať rodinný dom či rekreačnú chatu, musíte pre príslušný stavebný úrad k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pripraviť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach.

Máte viacero možností. Ak si vyberiete katalógový projekt rodinného domu a daný typový dom vám plne vyhovuje a nepožadujete žiadne zmeny, stačí, aby spĺňal kritériá, normy a nariadenia krajiny, v ktorej budete stavať, a zaujímať vás už bude len dodacia lehota a cena. V prípade, že sa vám pozdáva len sčasti a požadujete zmeny v projekte, odporúčam nechať si projekt „ušiť na mieru“ projektantom. Kritériami pre výber projekčnej kancelárie môžu byť financie i čas, za ktorý projekt bude vypracovaný. Môže sa zdať, že katalógový projekt je cenovo dostupnejší, overte si však, čo všetko zahŕňa a aké sú prípadné doplatky k základnej cene uvedenej v katalógu, aby projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie bola kompletná.

Čas potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie, či už ide o katalógový projekt typizovaného domu alebo projekt šitý na mieru, spravidla trvá projekčnej kancelárii minimálne jeden až dva mesiace. Ide o proces intenzívnej komunikácie projektanta s investorom. Do projektovej dokumentácie projektant zapracováva aj najnovšie platné informácie o prístupových komunikáciách, okolitých susedných nehnuteľnostiach, informácie získané z územného plánovania a pripojenie na inžinierske siete. Súčasťou projektu rodinného domu či rekreačnej chaty môže byť čistička odpadových vôd, studňa a okolité stavby, ako oplotenie oporným múrom, garáž, prístrešok a podobne.

Dokumentáciu tvorí:
Architektúra
Statika
Zdravotechnika
Vykurovanie
Požiarna bezpečnosť stavby
Energetické hodnotenie stavby
Nákres napojenia stavby na inžinierske siete

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *