S každou stavbou súvisia inžinierske siete – v dnešnom svete je elektrina, voda a kanalizácia samozrejmosťou. Najlepšie je, samozrejme, komplexné riešenie.

Územnoplánovacia dokumentácia mesta či obce sa venuje možnosti napojenia danej lokality na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina, plyn a prístupové komunikácie). Ak existuje možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu či vodovod, je každý účastník povinný sa na ňu napojiť a nie je povolená iná alternatíva. Ak taká možnosť neexistuje a daná lokalita je územným plánom určená na výstavbu, povoľuje sa iná projektovaná možnosť.

Na vybudovanie inžinierskych sietí treba stavebné povolenie, predovšetkým ak ide o rozsiahlejšiu zastavovaciu štúdiu. Pri stavbách jednoduchšieho charakteru stačí ohlásenie drobnej stavby.

Inžinierskym sieťam hovoríme aj líniové stavby, podľa stavebného zákona sa pod pojmom líniové stavby rozumejú:

a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody
b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie
c) stavby dráh
d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny
e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály
f) vedenia elektronickej komunikačnej siete
g) letiská h) prístavy

Pri líniových stavbách sa musia dodržať všetky základné požiadavky na stavby, ktoré sú podľa § 43d definované v Nariadení európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011.

Špeciálny stavebný úrad podľa § 63 zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 327/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších doplnení (ďalej len vodný zákon) na základe výsledkov vodoprávneho konania podľa § 26 odst. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona posudzuje a povoľuje vodnú stavbu (verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, domovú studňu).

Pri posúdení príslušný úrad dozrie na to, aby pri povolení stavby „investičný zámer žumpa, domová studňa a prípojky na inžinierske siete“ boli dodržané stanovené normy podľa STN 755. Pri napojení lokality na elektrinu ide predovšetkým o rozšírenie distribučnej NN siete, ktorou sa zabezpečuje dodávka energie potrebná pre výstavbu investičného zámeru. Zásobovanie elektrickou energiou sa zabezpečí vybudovaním nového NN káblového vedenia. Na uskutočňovanie takých líniových stavieb stavebný úrad preskúma, či boli splnené všetky normy a nariadenia stanovené zákonom, a určí podmienky na uskutočnenie stavby.

Pri výbere lokality na výstavbu by sme sa mali okrem informácie, či je parcela, ktorá je predmetom nášho záujmu, určená územnoplánovacou dokumentáciou na výstavbu, zaujímať aj o to, či je v danej lokalite možnosť napojenia na inžinierske siete, v akej vzdialenosti sa nachádzajú a či majú vyhovujúcu kapacitu.

Napojenie investičného zámeru na inžinierske siete niekedy môže byť finančne náročnejšie ako samotná stavba. Túto skutočnosť by ste si mali preveriť ešte pred samotnou realizáciou projekčnej činnosti investičného zámeru. Informáciu vám poskytnú dodávatelia jednotlivých energií. Tieto vyjadrenia sú spoplatňované. Pri realizácii inžinierskych sietí však nesmiete zabúdať na prístupové komunikácie a vlastnícke vzťahy. Aj tu vám vie poradiť služba inžinierska činnosť, ktorá sa komplexne zaoberá uvedenou problematikou. Existuje viacero možností, ostáva len správne sa rozhodnúť.

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

4 Comments

  1. Dobrý deň,
    Chcela by som sa opýtať mame v jednej lokalite kúpené 5 pozemky každý jeden pozemok má iná rodina pozemky sú vedľa seba. Moja otázka znie koľko stoja inžinierske siete okrem plynu ak by sme to potrebovali na pozemky. Pozemky sú stavebné. Viem že otázka nieje presná ale informatívne sa pýtam čo to obnáša ku akej sume by sme sa približovali. Plány sú v štádiu riešenia nám treba realizáciu.

  2. KATARINA MARKOVA

    DOBRY DEN,

    CHCELA BY SOM SA OPYTAT NA INZINIERSKE SIETE….POTREBOVALA BY SOM OD VAS CENOVU PONUKU KOLKO BY STALO KOMPLET DOTIAHNUTI SIETI A UROBENIE CIEST A OSVETLENIA NA CCA 6-8 POZEMKOV V PEZINKU.

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *