Každá stavba vyžaduje napojenie na vodovod či vlastný zdroj vody, a to v potrebnom množstve, kvalite a tlaku počas celej jej životnosti.


Vzťahujúci sa právny predpis:
Zákon o vodách č.364/2004 Z. z.


Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej dodávky pitnej vody, vyhovujúcej kvality a hygienického zabezpečenia. Ak teda existuje čo len najmenšia možnosť napojenia na verejný vodovod, stavebný úrad nariadi pripojiť investičný zámer na verejný vodovod a zamietne žiadosť na vybudovanie vlastného zdroja pitnej vody.

Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu žiadosť o vyjadrenie k napojeniu objektu na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou. Miesto pripojenia určuje vlastník verejného vodovodu. Ak vznikne potreba jednej spoločnej prípojky pre viac ako jednu nehnuteľnosť, možno ju zriadiť so súhlasom vlastníka verejného vodovodu. Ak ide o rozsiahly objekt, povoľuje sa pre jednu nehnuteľnosť aj viac vodovodných prípojok. Vlastníkom vodovodnej prípojky sa stáva osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady, teda spravidla investor, ktorý požiadal o stavebné povolenie na zriadenie vodnej stavby. „Vodnú stavbu“ povoľuje Obvodný úrad životného prostredia, ktorý na základe žiadosti a dôkladnom preskúmaní vydáva stavebné povolenie na vodnú stavbu. Možnosť užívať vodnú stavbu sa realizuje na základe kolaudačného rozhodnutia.

Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Merače musia mať platné overenia podľa zákona o metrológii, ako aj podľa podmienok výrobcov. Okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Merač sa umiestňuje spravidla vo vodomernej šachte.

Ak neexistuje možnosť napojenia na verejný vodovod, máte možnosť používať vodu z vlastných zdrojov, ktorými sú najčastejšie studne alebo pramene. Treba však zaistiť pravidelné a dôkladné sledovanie kvality vody. V opačnom prípade sa vystavujete zdravotnému riziku.

Podľa §63 Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách (vodný zákon), a to odst.(3) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy a) dáva vyjadrenie §28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie.

K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia na „vodnú stavbu“, investičný zámer STUDŇA, sa vyžaduje predložiť odborne vypracovaný „projekt studne“. K projektu treba doložiť aj „Hydrogeologické posúdenie možnosti zásobovania podzemnou vodou“, vypracované odborne spôsobilou osobou. Žiadosť je spoplatňovaná.

Existujú, samozrejme, rôzne špecifiká pri zabezpečení investičného zámeru vodou v dostatočnom množstve v požadovanej kvalite a tlaku. Odborníci na inžiniersku činnosť vám vedia poradiť, ako sa s administratívou popasovať.

Také čtěte: Právny servis: Užívanie stavieb – kolaudácie

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *