Ak je v mieste verejná kanalizácia, ste povinní napojiť sa na ňu. Tam, kde táto možnosť nie je, máte niekoľko možností. Každá má svoje klady aj zápory.

Čistička odpadových vôd (ČOV) zaisťuje čistenie odpadovej vody na kvalitu požadovanú pre vypúšťanie do vodných tokov. Ide o podzemný objekt, umiestnený v blízkosti domu, napojený na elektrinu. Pracuje na základe bakteriálneho čistenia, ktoré prebieha v plastovej nádrži prevzdušňovaním a biologickým odbúravaním nečistôt. Potrebná je neustála prítomnosť baktérií a starostlivosť počas roka. Pozor na domáce čističe na báze chlóru (Savo), zničia čistiace kultúry, čím zariadenie znefunkčnia. ČOV pracujú s účinnosťou cca 96 %.

Nevýhodou je, že prevzdušnenie ČOV znamená potrebu inštalácie elektrodúchadla, ktorého prevádzka niečo stojí. Rovnako nosiče biomasy, teda čistiace elementy, nie sú najlacnejšie. Najmenej raz ročne sa musí vykonať odkalenie čistiaceho zariadenia. Napriek procesom, ktoré v čističke prebiehajú sa však nemusíte obávať nežiaducich pachov. Správnu funkciu moderných typov čističiek monitoruje inteligentný systém, ktorý v prípade poruchy vyšle výstražný signál napríklad do mobilného telefónu.

Z pohľadu zákona treba upozorniť na fakt, že ČOV je vodná stavba, a teda jej povolenie a prevádzka sa riadia ustanoveniami zákona o vodách. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, a špeciálny stavebný úrad vydávajú povolenie na „vodnú stavbu“, teda na vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV.

Posudzuje sa:
▪ povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd
▪ miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd
▪ miesto odberu, početnosť odberu, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly. (Odber vzoriek a ich rozbory musia vykonávať akreditované laboratóriá. Výsledky meraní odpadových vôd predkladáte 1 až 2× ročne v písomnej forme orgánu štátnej vodnej správy.)
▪ časová platnosť povolenia od právoplatnosti rozhodnutia

Žumpa nie je vodná stavba, a teda sa na ňu nevzťahuje režim vodného zákona. Z hľadiska stavebného zákona sa považuje za drobnú stavbu. Ide o bezodtokovú nádrž s odporúčanou časovou lehotou vyvážania zhruba 1 x za 30 dní. Cena za odvoz býva cca 30 eur. Doklad o odvoze si uschovajte, môžu si ho od vás vyžiadať úrady. Žumpy sú z betónu, plastu či kovu.

Umiestnenie na pozemku treba voliť tak, aby k žumpe mal prístup fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne, normou stanovené vzdialenosti od budov a vodných zdrojov. Pôdorys žumpy býva obdĺžnikový, prípadne kruhový. Steny a dno musia byť vodotesné, dno so sklonom najmenej 2 % k najhlbšiemu miestu musí byť vybavené čerpacou jamkou. Strop musí byť nepriedušný a vo výške najmenej 0,3 m nad maximálnou hladinou. Pri kúpe žumpy výrobca dokladá certifikát tesnosti. Priestor žumpy musí byť odvetraný pripojenou vnútornou kanalizáciou alebo samostatným vetracím potrubím vyvedeným až nad strechu budovy.

Žumpa je výhodné riešenie pre chatu či víkendový dom, kde sa trvalo nežije. Stále je však obľúbená aj pri rodinných domoch. Zdá sa totiž jednoduchším riešením. Okrem nákladov na výstavbu treba však počítať s nákladmi na pravidelný vývoz. Riešením, korešpondujúcim s legislatívou v oblasti životného prostredia, je budovanie vyhovujúcich ČOV, prípadne malých ČOV.

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

2 Comments

  1. Ferdinand Ďurdák

    Dobrý večer potreboval by som poradiť pri výbere čističky do rodinného domu

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *