SERIÁL – Poslaním základových konštrukcií je prenos váhy stavebného diela na podložie. Vedľa statického hľadiska je veľmi dôležité aj obmedzenie tepelných strát. O spôsobe založenia domu rozhodujú predovšetkým základové pomery v danej lokalite a zvolený konštrukčný systém.

Úvodný diel seriálu nájdete tu

Pri jednoduchých stavbách sa používajú betónové či železobetónové základové pásy a základová doska. Založenie pasívneho domu má svoje špecifiká v konštrukcii i zateplení. Pôdorysný rozmer základov je vždy nepoznateľne väčší ako obvod muriva, hĺbka založenia domu predstavuje vlastne výšku, meranú od terénu k základovej škáre.

Základová škára musí ležať v takzvanej nemrznúcej hĺbke. Nevyhnutný predpoklad je geologický (geotechnický) prieskum, ktorého výsledky tvoria súčasť projektu. V tejto fáze sa spravidla vykonáva aj radónový prieskum. Založenie stavby sa riadi samostatným výkresom (neoddeliteľná súčasť projektovej dokumentácie). Samozrejmosť je uloženie a montáž energetických sietí, najmä ležatej kanalizácie.

Nemožno nespomenúť prípravu revíznych šácht, miest na čistenie a aj debnenia prestupov – rozvody vody, plynu, priechodiek pre vedenie elektriny, prípadne aj prípravy pre tepelné čerpadlo a klimatizáciu.

Doska – spojnica základových pásov

Základová doska sa spravidla podsypáva štrkopieskom alebo štrkom. Vrstva dosky sa po celej ploche preloží oceľovou výstuhou (sieťou s priemerom ocele 6 mm a veľkosťou ôk 15 × 15 cm) a pojazdný domiešavač následne do pripraveného debnenia s výstuhou vypustí zodpovedajúcu zmes betónu. Na vyliatie základovej dosky sa väčšinou používa betón B 20, na základové pásy B 15 (číslovka označuje hodnotu pevnosti v kp/cm2). Betón sa zhutní a povrchovo upraví („strhne“) pomocou hliníkovej laty. Do zmesi sa pridávajú plastifikátory, čím odpadá nutné kropenie a ošetrovanie povrchu dosky.

Variant riešenia základovej dosky: 1 – vrstva penového skla, 2 – geotextília, 3 – železobetónová doska, 4 – tepelná izolácia XPS, 5 – stavebné fólie (ochranná či separačná fólia, hydroizolácie…)

Založenie pasívneho domu

Spôsob založenia je dôležitý z hľadiska výslednej energetickej náročnosti domu. Najčastejší spôsob je založenie na betónových pásoch so zateplením dlážky extrudovaným polystyrénom. Tepelné mosty sokla sa eliminujú prídavnou zvislou okrajovou izoláciou. Existujú však alternatívne realizácie založenia na teréne, na drvenom penoskle, prípadne na polystyrénových doskách XPS a založenie na pilótach (betónových pilieroch) s vetranou vzduchovou vrstvou pod dlážkou. So základovými konštrukciami súvisí aj voľba a realizácia hydroizolácie.

Najviac sa používajú asfaltové a dechtové hydroizolácie, ďalej syntetické z plastov a gumy, ílové hmoty, sklo, kovy. Pobytové priestory objektov stavaných na podložie so stredným alebo vysokým radónovým rizikom musia byť chránené proti radónu. Práce vykonáva špecializovaná firma.

Základové konštrukcie
Základové pásy tvoria do terénu zapustené konštrukcie (výkop zvyčajne so šírkou 60 cm, vyliaty obyčajným betónom alebo stratené debnenie a podobne). Nezamŕzajúca hĺbka je v stredoeurópskych klimatických podmienkach asi 80 až 140 cm. V nesúrodých a málo únosných zeminách, kde by pásy museli byť veľmi široké, je výhodnejšie „spojiť“ ich do jednoliatej základovej dosky, vystuženej armovacou oceľou.

Umiestnenie hydroizolácie

Existujú dve možnosti: pod dosku (na tepelnú izoláciu) alebo na dosku. V prvom prípade treba hydroizoláciu chrániť proti poškodeniu pri armovaní a betonáži dosky, na druhej strane však ponúka zhotovenie hladeného povrchu a pri dodržaní rovinatosti 2 mm/m priamo aj finálnej nášľapnej vrstvy. Hydroizolácia umiestnená nad doskou je v podstate vystavená prevádzkovému namáhaniu počas celej výstavby.

Kladenie geotextilie (oddeľuje a chráni rôzne materiály) na vrstvu kameniva pred betonážou základovej dosky

Ako je to s drevostavbou?

S ohľadom na hmotnosť ich možno zakladať nad terénom. Na základových pätkách, prípadne na zemných skrutkách. Odpadajú problémy s radónom. V dlážke možno využiť difúzne otvorenú konštrukciu s vláknitou izoláciou, čo si vyžaduje dostatočné odvetranie priestoru pod domom. Tepelné straty dlážkou v styku s vonkajším vzduchom sa počítajú inou metodikou než straty v kontakte so zeminou. Izolácia sa dimenzuje v rovnakej hrúbke ako v obvodových stenách.

Orientačný cenník prác:

činnosťcenové rozpätie
zemné práce strojom (rovnanie, hĺbenie)25 € /m3
zemné (výkopové) práce ručné30-35 € /m3
betonáž základovej doskyasi 100 €/m3
príprava podkladového betónu5-8 €/m2
Náš tip
Samozhutniteľné betóny vykazujú rovnaké parametre ako normálny betón, ale pri úplne inej konzistencii a spracovateľnosti. Majú vysokú tekutosť, napriek tomu nevylučujú vodu ani v nich nesadá kamenivo. Betóny sa zhutňujú vlastnou váhou a tekutosťou a vzduch sa samovoľne vylučuje zo zmesi. Samozhnutniteľný betón sa hodí na všetky typy konštrukcií.

Ďalšie diely seriálu:
5. diel: Pozor na okná a dvere
4. diel: Než pozvete pokrývača
3. diel: Kocky domovej stavebnice
1. diel: Plánujeme stavbu

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *