Kolaudačné rozhodnutie súčasne určuje účel a podmienky užívania stavby. Mnohí stavebníci stavbu užívajú ešte pred vydaním rozhodnutia, čím sa dopúšťajú priestupku, za ktorý stavebný úrad môže v zmysle ustanovení stavebného zákona uložiť pokutu. Kolaudačné konanie je preto v záujme vlastníka, čo vyjadruje aj zákon, keďže svojou povahou ide o konanie návrhové.

Začína na návrh stavebníka, nie z úradnej moci. Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne na príslušnom stavebnom úrade. K žiadosti stavebník dokladá okrem správneho poplatku dokumentáciu, ktorú stavebný úrad určil v stavebnom konaní (uvedená je aj v stavebnom povolení).

Dokumenty, ktoré si treba odkladať už počas výstavby rodinného domu či rekreačnej chaty:
✓ vytyčovací plán stavby, vyhotovený odborne spôsobilou osobou, geodetom
✓ atesty, certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov
✓ revízne správy a doklady o vykonaných skúškach
✓ revízna správa elektroinštalácie
✓ revízna správa bleskozvodu
✓ revízna správa inštalácie plynu, tlaková skúška plynového potrubia
✓ osvedčenie o nezávadnosti komínu
✓ atest nepriepustnosti žumpy
✓ užívacie povolenie na vodohospodárske stavby
✓ užívacie povolenie na komunikácie
✓ geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby
✓ energetický certifikát
✓ stavebný denník
✓ projekt skutočného vyhotovenia stavby
✓ a iné vyplývajúce z právoplatného stavebného povolenia

Zákon pripúšťa počas výstavby len drobné odchýlky

Každá stavba má svoje špecifiká, zoznam predkladaných písomností potrebných ku kolaudácii sa preto môže líšiť. Žiadosť o kolaudáciu sa spravidla podáva v čase, keď je zabezpečený prístup k domu a sú realizované inžinierske siete. Stavba musí byť vo fáze, kedy neohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí, ktorí ju budú užívať, a ich okolie. Dokončené musia byť všetky zábradlia, držadlá, schody, zdravotechnika, vykurovanie a požiarna bezpečnosť stavby.

Počas konania úrad, ktorý vydal stavebné povolenie, skúma, či je stavba postavená v súlade s projektovou dokumentáciou, či sa dodržali podmienky územného plánu a ostatné podmienky. Pozor, zákon pripúšťa počas výstavby len drobné odchýlky od projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní. Ak nastali pri stavbe väčšie zmeny oproti projektu, treba stavebný úrad požiadať o „zmenu stavby pred jej dokončením“.

„Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Pri zlúčení konania o zmene stavby pred dokončením s kolaudačným konaním sú účastníkmi konania aj tí, ktorých by sa zmena mohla dotýkať. Písomne môžete požiadať stavebný úrad aj o predlženie termínu ukončenia stavby. Ak sa pri kolaudačnom konaní ukáže, že niečo nie je v poriadku, stavebný úrad nariadi nedostatky odstrániť a proces môže pozastaviť.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo, a zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu. Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník. Ak ste sa rozhodli stavbu ešte pred kolaudáciou predať či darovať, máte možnosť zapísať ju do katastra nehnuteľností ako rozostavanú stavbu.

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

7 Comments

 1. Prosím Vás potrebujem vybaviť kolaudáciu. Som mimo SR manželka má doma podklady. Viete to vyriešiť za nás? Cena? Som okres Šaľa, ziharec

 2. Martina

  Dobry den. Dostala som domcek od babky a zial nie je skolaudovany. Potrebovala by som taktiez vybavit kolaudaciu.

 3. Dobry den
  Chcel by som sa opytat ci je mozne poziadat o zmenu stavby s tym ze by som chcel zo stavby vypustit bleskozvod ? v blizkosti mam dalsie 2 vyssie stavby ktore su opatrene bleskozvodom.
  Za odpoved dakujem

 4. Ing. Miloš Uhliarik, PhD.

  Dobrý deň,
  vedel by som pomôcť s kolaudáciou v Bratislave, Ružomberku a okolí – Ing. Miloš Uhliarik, PhD.
  tel. kontakt : 0904 700 038

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *