Každý z nás spotrebuje v priemere asi 130 litrov vody denne. Z rozboru tradičného modelu spotreby však vychádza, že z uvedeného množstva vypijeme alebo použijeme na varenie asi len 3-3,5 l denne, čo predstavuje iba 4 % spotreby.

Na čo sa využíva zvyšok? Pokiaľ ide o vodu nenahraditeľnú, teda pitnú, prieskumy zistili, že na bežnú hygienu (umývanie, čistenie zubov) denne použijeme asi 9 litrov, na umývanie riadu zhruba rovnaké množstvo, na kúpeľ či sprchovanie však spotrebujeme 44 litrov. Zostáva ešte splachovanie toalety, na ktoré pripadá 46 litrov, pranie (17 litrov), polievanie (asi 11 litrov), umývanie auta (3 litre) a niektoré ďalšie činnosti. Práve tu možno použiť takzvanú vodu nahraditeľnú, úžitkovú.

V prírode sa voda pohybuje v neustálom kolobehu, ktorého súčasťou je nielen voda pitná, ale aj voda zrážková a samozrejme aj značné množstvo vody znečistenej, odpadovej, kde veľmi podstatnú časť tvorí takzvaná voda šedá (z kuchýň, práčovní a kúpeľní). Drahocennú a drahú (tu doslova) pitnú vodu možno z viac ako polovice nahradiť vodou zrážkovou. Existujú aj technické riešenia pre využitie šedej vody. Rozsah riešenia samozrejme zodpovedá nielen potrebe a ekologickému povedomiu užívateľa, ale aj konkrétnym možnostiam – od drobných úspor v spotrebe (úsporné batérie, dávkovače, perlátory a podobne) až po absolútnu náhradu pitnej vody a úplnú recykláciu šedej vody, vrátane prenosu tepla.

Ekológia, recyklácia, úspory

Hospodárenie s dažďovou vodou pomáha priblížiť sa k spomínanému prirodzenému kolobehu vody v prírode. Predovšetkým však prináša významný finančný efekt, úspory na vodnom a stočnom. Najmenšia úspora, s ktorou môžete začať, je nezavlažovať zeleň pitnou vodou, ale vodou dažďovou. Pri nedostatku zrážkovej vody je úsporným variantom kvapková závlaha. Systém tvorí hadica s kvapka cími otvormi napojenými na ventil. Môžete ju pripojiť k systému automatickej závlahy a riadiaca jednotka spustí závlahu presne vtedy, kedy to určíte. Oproti bežnému polievaniu ušetríte až 75 % vody, takže šetríte aj za poplatky za vypúšťanie zrážkových vôd.

V úsporách môžu zohrať významnú úlohu zelené strechy (dá sa nimi zachytiť a spotrebovať až 80 % zrážok) alebo aj zelené steny. Menej obvykle sa používa zrážková voda na sprchovanie a kúpanie. Produkcia sivej vody (z umývadiel, vaní, drezov, práčok a umývačiek riadu) robí v domácnostiach asi 70 % z celkovej produkcie odpadových vôd. Iba z kúpeľní je to asi 29 až 34 %. Najmenej znečistené sú vody zo spŕch a umývania. Podľa zaťaženia možno šedú vodu rozdeliť na vhodnú a podmienečne použiteľnú na recykláciu. Použiteľná je voda z umývadiel, vaní a spŕch a podmienečne použiteľná je voda z kuchyne.

Voda je drahá samozrejmosť

Kvalitnej vody je stále menej, čo sa prejavuje nielen na jej cene, ale aj v rastúcich požiadavkách na hospodárenie s touto cennou komoditou.

Najbežnejším a pohodlným zdrojom vody (pitnej) je vo väčšine prípadov verejný vodovodný systém. V mnohých rodinných domoch na zásobovanie vodou slúži studňa. Pohodlie prvej možnosti výrazne determinuje značná závislosť na dodávateľovi a jeho podmienkach. Riešenie pomocou vlastného zdroja závisí od výdatnosti studne a kvality, teda niekedy treba prípadnú úpravu čerpanej vody.

Schéma možného riešenia využitia dažďovej vody v dome (čiastočne i na záhrade). Zariadenie pozostáva zo samonosnej podzemnej nádrže na zrážkovú vodu Columbus, z čerpadla Essential s trojcestným ventilom (domáca vodáreň), tlakovej nádoby 15 l, filtra, nasávania, vsakovacieho tunela Garantia a ďalšieho potrebného príslušenstva (Nicoll)

Alternatívne riešenie

Ponúka ho sama príroda, veď dažďovú vodu človek využíva od nepamäti. Zrážková voda zvyčajne nemá problémy s kvalitou, ťažkosti sú skôr s jej množstvom a s tým, že ju treba pred použitím „skladovať“. Bežný rodinný domček potrebuje na efektívne využívanie dažďovej vody nádrž s objemom zhruba 4–6 m3.

Existuje ešte jeden, dnes už pomerne rozšírený zdroj vody, a tým je voda prečistená, čo však vyžaduje technickú schopnosť domu prečistiť časť odpadovej vody tak, aby sa mohla vrátiť do obehu. Výdatnosť tohto zdroja pochopiteľne závisí od produkcie odpadovej vody, ktorú čistíte. Určitá sebestačnosť domu v hospodárení s vodou sa odvíja od spomínaných zdrojov, ďalej od spotrebičov vody a od ich citlivosti na kvalitu vody.

Systém odvodnenej stavby

Na strechu stredne veľkého domu spadne v našich klimatických podmienkach ročne až 60 m3 dažďovej vody. Výrobcovia dnes ponúkajú kompletné odvodňovacie systémy, čo sú stavebnice zložené z čiastkových komponentov s možnosťou ľahkej montáže a úpravy podľa parametrov domu. Reč je o žľaboch, zvodoch, upevňovacích prvkoch a ich príslušenstve. Tento systém zvádza dažďovú vodu na terén či do akumulačnej nádrže.

Viac kvapiek dažďovej vody

Poďme sa najprv pozrieť na možnosti „spracovania“ vody zrážkovej. Predovšetkým si treba položiť otázku, na aké účely chcete dažďovú vodu využívať. To ovplyvní voľbu vhodného technického zariadenia. Dažďovú vodu možno využiť dvomi spôsobmi: na záhrade na polievanie, umývanie auta, doplnenie vonkajšieho bazénu a ďalšiu spotrebu mimo domu. Druhým spôsobom je využitie tejto vody v budove, na splachovanie toalety, pranie bielizne, na upratovanie.

 • Dažďová voda na záhrade

Potrebujete akumulačnú nádrž, čerpadlo, prípadne elektronickú riadiacu jednotku. Netreba žiadnu zvláštnu filtráciu, stačí ochrana pred padajúcim lístím a väčšími nečistotami. Poslúžiť môže betónová žumpa s obsahom 9 m3, s prepadom do trativodu a do kanalizácie, alebo „zakopaná“ plastová nádrž, odkiaľ vodu čerpá samonasávacie alebo ponorné čerpadlo (elektronika zaisťuje konštantný tlak vo vedení a zabraňuje poškodeniu čerpadla pri vyčerpaní vody z nádrže).

 • Dažďová voda v domácnosti

V prípade „plnohodnotného“ využívania zrážkovej vody v dome treba zabezpečiť, aby voda tiekla aj v prípade, keď je akumulačná nádrž prázdna. Čerpadlo teda musí byť vybavené trojcestným ventilom a elektronickou reguláciou, ktorá pri nedostatku dažďovej vody prepne nasávanie čerpadla na nasávanie z vyrovnávacej nádržky. Tá je súčasťou kompletu a sprostredkováva cez voľnú hladinu kontakt s domovým rozvodom pitnej vody (priame spojenie oboch okruhov nie je možné kvôli nebezpečenstvu kontaminácie rozvodu pitnej vody).

Na rozdiel od predchádzajúceho variantu treba zabezpečiť väčšiu čistotu odoberanej vody. Sací kôš čerpadla musí byť vybavený filtračným sitkom na zachytenie menších nečistôt alebo samočistiacim mikrofiltrom. Všetky spotrebiče musia mať nezávislé rozvody, mimo vedenia upravenej pitnej vody. Pri zásobovaní dažďovou vodou sa vyrovnáva spotreba vody so zrážkovým úhrnom za určité obdobie, preto sa akumulačná nádrž obvykle dimenzuje na dvadsaťdňovú spotrebu.

Najmä na vidieku a v menších mestách slúži ako zdroj vody kopaná či vŕtaná studňa. Táto alternatíva však závisí od geologických podmienok a výdatnosti prameňa

Akumulačné nádrže

Ideálnym riešením sú plastové škrupinové nádrže (Nicoll, Simca). Sú už v základe vybavené teleskopickým nadstavcom (šachtou), ktorý umožňuje prispôsobenie výšky poklopu na úroveň terénu v závislosti od hĺbky inštalácie nádrže (pri niektorých výrobkoch však nie je teleskopický nadstavec v cene a treba ho dokúpiť).

Inteligentný dizajn plastovej nádrže s rebrovanou konštrukciou poskytuje mimoriadnu pevnosť a výrazne nižšiu váhu v porovnaní s betónovými nádržami. Nádrž s objemom 6 m3 z betónu váži 6 200 kg, zatiaľ čo plastová iba 250 kg! Plastová nádrž škrupinovej konštrukcie je natoľko pevná, že nevyžaduje obetónovanie.

Vsakovanie dažďovej vody

Spevnených plôch stále pribúda, a tým sa viac a viac obmedzuje prirodzené vsakovanie. Na zem spadne v priemere až 1 000 l/m2 zrážok za rok, a keby všetka voda odtiekla do kanalizačnej siete, nutne by dochádzalo k jej preťažovaniu a plneniu vodných tokov. Pri stavbe rodinného domu teda stavebné úrady spravidla zabraňujú vypúšťať dažďovú vodu do kanalizačného systému. Požaduje sa jej „likvidácia“ vsakovaním, a to pomocou vsakovacej jamy, systémom drenáže alebo s využitím plastových vsakovacích klietok a vsakovacích tunelov.

Dôležitým parametrom studne je množstvo jednorazového odberu. Ak je spotreba vyššia ako množstvo tohto jednorazového odberu, uvažujte o akumulačnej nádrži „zásobníka“

Hospodárenie so šedou vodou

„Spôsob zaobchádzania s použitou vodou priamo ovplyvňuje kvalitu a množstvo pitnej vody,“ uvádza v publikácii o využití vody v dome prof. Jan Šálka, „a to tým viac, čím je vody k dispozícii menej alebo je jej priam nedostatok. Preto sa v poslednom čase stále viac presadzuje komplexný pohľad na hospodárenie s vodou v obytných budovách – ekologická sanitácia“. Čo to teda tá šedá voda je, odkiaľ sa berie, ako s ňou môžete zaobchádzať a ako ju využiť?

Šedou vodou podľa príslušnej normy nazývame splaškovú odpadovú vodu neobsahujúcu fekálie a moč (voda obsahujúca tieto zložky sa nazýva voda čierna). Šedá voda odteká z umývadiel, vaní, spŕch, drezov a podobne. Po úprave je možné použiť ju ako vodu prevádzkovú (bielu vodu) na splachovanie záchodov, pisoárov a polievanie záhrad, čím vzniká výrazná úspora nákladov. Pre šedú vodu je charakteristické kolísanie hodnôt znečistenia, vyplývajúce z rozdielneho životného štýlu.

Všeobecne možno povedať, že najmenej zaťažená je voda zo spŕch a umývania. Zložitejšie je využitie vody z kuchýň (obsahuje množstvo tukov). Podľa zaťaženia sa dajú šedé vody deliť na vhodné a podmienečne použiteľné na recykláciu. Využitie šedej odpadovej vody je jednou z ciest ako znížiť spotrebu pitnej vody a redukovať množstvo vypúšťaných vôd.

Na zalievanie zelene možno pri dostatku využiť aj vodu zo záhradných jazierok alebo nádrží. Stačí výkonné ponorné čerpadlo (MOUNTFIELD)
<strong>Čerpadlá, filtre a podobne</strong>
Nádrže na dažďovú vodu sa vybavujú rôznymi čerpadlami a filtrami (Mountfield, Grundfos). Čerpadlá môžu byť umiestnené priamo v nádrži – ponorné čerpadlá – alebo mimo nádrž – v pivnici či v záhradnom domčeku. Najčastejšie sa používajú čerpadlá ponorné s ochranou proti „prevádzke nasucho“. Najlepšiu kvalitu vody možno docieliť čerpadlom s plávajúcim satím, kde sa väčšina ľahkých nečistôt drží na hladine a ťažšie nečistoty zase na dne. Sací kôš je umiestnený na plaváku a nasáva vodu priamo z vodného stĺpca 15 cm pod hladinou. Tým je zaručený prívod vody s optimálnou čistotou. Pri výbere vhodného filtra treba brať do úvahy plochu strechy, spevnených plôch, ako aj okolie domu. Vodu pre dom sa odporúča filtrovať ešte diskovým filtrom mechanických nečistôt, ktorý je umiestnený za čerpadlom a zamedzí upchávaniu sitiek v perlátoroch vodovodných kohútikov.

Pravidlá pre rôzne vody

Domy hospodáriace s rôznymi vodami musia mať samostatné rozvody, ako aj oddelené odpady. Vzniká tak pomerne zložitá sieť vedenia, ktorá na seba nadväzuje. Odber a spotrebu vody treba vzájomne vyvážiť, pretože ak by ste sa napríklad rozhodli splachovať toaletu vodou z práčky, nebude to stačiť – práčkou logicky pretečie podstatne menej vody než záchodom. Na každom stupni treba vodu akumulovať.

Na splachovanie treba toľko šedej vody, koľko jej v rodinnom dome vyprodukuje práčka a sprcha dohromady. Problém je, že šedá voda spravidla vzniká večer a cez noc, splachovať však potrebujete počas celého dňa. Odber a spotreba sa vyrovnajú zhruba v rámci jedného denného cyklu. Medzistupňová akumulačná nádrž by teda mala mať minimálnu kapacitu jednodňovej spotreby.

Ostrovný systém a sebestačnosť

Existujú lokality, ktoré nie sú napojené na verejnú sieť hospodáriacu s vodou. Chýba tam vodovod alebo kanalizácia. Objekt musí byť schopný vodu vyčistiť a upraviť na opakované použitie. Prax pozná niekoľko spôsobov čistenia:

 • Úprava čistej úžitkovej vody na pitnú – používa sa v prípade, keď nie je k dispozícii žiadny zdroj pitnej vody. Pitnej vody potrebujeme síce len veľmi málo, ale zato veľmi nutne. Vyčistiť dažďovú vodu na pitnú znamená vedľa mechanickej filtrácie aj dezinfekciu (chemickú, pomocou UV žiarenia) a kontrolu.
 • Úprava znečistenej vody na úžitkovú – spätné prečistenie šedej vody tak, aby bola znovu použiteľná napríklad na pranie. Ide o sedimentačnú a biologicky aktívnu filtráciu, ktorá môže prebiehať v osobitnej domovej čističke odpadových vôd, rovnako dobre však môže poslúžiť aj malá koreňová čistička.
 • Úprava odpadovej vody na polievanie – záhrady alebo na vypustenie do vodného toku – vyčistenie odpadovej vody odtekajúcej z budovy, ak táto nie je napojená na splaškovú kanalizáciu. Na trhu sú domové čističky odpadových vôd a vybudovať možno aj čističku koreňovú.
Unikátny systém čistenia odpadovej vody pomocou koreňovej čističky na streche rodinného domu, ktorý bol postavený vo vnútri bloku činžiakov v husto zastavanej lokalite disponuje unikátnym systémom vykurovania a ohrevu teplej vody
Praktický príklad
Prvú cenu v súťaži „Dažďová voda na záhrade“ získal Jaroslav Suda z Košíc pri Tábore, ktorý ju využíva nielen na záhrade, ale aj v dome. Pôvodne mal zvedené odkvapy zo strechy rodinného domčeka, altánku a garáže do verejnej kanalizácie. Pretože však zároveň využíval studňu, rozhodol sa zviesť vodu zo strechy do nádrže blízko studne. Zrážková voda mu tak prilepšuje stav vody v studni, ktorú používa v rodinnom dome (prúdi do domácej vodárne a z nej do kombinovaného bojlera a do rozvodov studenej vody) a čiastočne na polievanie. Rozvody zároveň umožňujú zásobovanie z verejného vodovodu (na varenie a umývanie riadu). Niektoré nádrže sú umiestnené v skleníku a vďaka tomu voda ani v zime nezamŕza a teplo akumulované vo vode pomáha aj rastu rastlín.

Zdravá voda na zdravej záhrade

Spotreba vody z roka na rok rastie a súčasne s ňou rastú náklady na bývanie. Hospodárne využitie dažďovej vody a jej ukladanie je aktuálnou témou súčasnosti. Stranou pozornosti nezostáva ani budovanie vodných prvkov pre potešenie.

Potoky, rybníky, jazierka a studne bývajú pre majiteľov pozemkov veľkým víťazstvom. Je dobré vážiť si prírodné vodné prvky a nové treba budovať. Vodné prvky majú veľký vplyv na správnu mikroklímu. Záleží nielen na vkuse a preferenciách majiteľov, ale aj na lokalite a podmienkach daného pozemku.

Prírodné nádrže a studne

Kúpacie jazierka by mali mať plochu aspoň 40 m2 a kúpaciu zónu minimálne 130 cm hlbokú, aby sa voda neprehrievala a neboli tu rastúce riasy. Okrasné jazierka môžu byť naopak aj celkom malé, pričom hĺbka sa určuje podľa toho, čo chceme v jazierku pestovať.

V úplne malých záhradách, na balkónoch či terasách možno umiestniť aspoň špeciálne nádoby s vodou, kade, kamenné korýtka či napájadlá pre vtáky. Na väčších a svahovitých pozemkoch možno zachytávať zrážkovú vodu pomocou špeciálnych priekop, ktoré pomôžu najmä v období prívalových dažďov. Ponúkajú sa aj špeciálne rezervoáre, vrátane nových technológií, ktoré pracujú s dažďovou vodou a šetria majiteľom nemalé peniaze. Veľkou výhodou je nepochybne vlastná studňa – hoci aj s ručnou pumpou, ktorá je okrem funkčného prvku aj prvok estetický. Prepožičiava záhrade rustikálny charakter rovnako ako tvarované sprchy, ručne vyrobené hracie prvky, korýtka, kaskády či špecifické vodné bicykle.

Funkčná studňa na záhrade je v súčasnosti jedna z najcennejších stavieb, ktoré môžete mať. Určite je dobré kombinovať ju s podzemnou nádržou na zrážkovú vodu. Majú obrovský význam ako zásobáreň čistej vody pre jazierko a zároveň pre závlahu celej záhrady.

Ako vybrať riešenie pre konkrétny dom
Do vlhších záhrad sa odporúčajú prírodné jazierka, ktoré sa organicky začlenia do priestoru. Suchšie podmienky sú skôr príležitosťou pre nový typ prostredia. Malo by byť príjemné a užitočné nielen majiteľom, ale aj zvieracím obyvateľom záhrady. Odporúča sa do záhrad umiestniť aj nádoby s vodou, kade, kamenné korýtka či napájadlá pre vtáky. Studňa je však veľké víťazstvo! V kombinácii s modernou podzemnou nádržou na dažďovú vodu je absolútne skvelým riešením.

Dôležité je zvoliť správnu veľkosť nádrže. Odvíja sa od plochy odvodňovanej strechy a výdatnosti zrážok v danej lokalite. Typ nádrže ďalej závisí od geologických podmienok a účelu využívania dažďovej vody (či ju chcete využívať len na polievanie záhrady alebo chcete úžitkovou vodou nahradiť pitnú vodu, napríklad na splachovanie toaliet v dome).

Na www.glynwed.cz nájdete online kalkulátor pre výpočet správnej veľkosti a návrhu optimálneho riešenia.

Zachytenie dažďovej vody

Dažďová voda sa využíva na polievanie záhrady, na umývanie áut, dlážky, na pranie bielizne aj splachovanie toaliet. V ponuke sú dokonca práčky, ktoré počas svojho procesu kombinujú pitnú a úžitkovú vodu. Výrobcovia zásobníkov pre domácnosť tvrdia, že až 50 % pitnej vody možno nahradiť vodou dažďovou, a ponúkajú najrôznejšie druhy nádrží vrátane ich zabudovania a následnej údržby. Na výber správneho variantu pre dom a záhradu je najlepšie využiť skúsenosti odborníkov, ktorí sa danou problematikou profesionálne zaoberajú, prípadne osloviť niekoho, kto už zariadenie vlastní. Ak myslíte aj na bežnú údržbu, splachovanie toaliet alebo pranie, je vhodné poobzerať sa po podzemných zásobníkoch.

Výhodou podzemného skladovania dažďovej vody je relatívne stála teplota a absencia svetla. Tieto faktory zamedzujú množenie mikroorganizmov a znižujú nebezpečenstvo nákazy uskladnenej vody. V ponuke sú zásobníky betónové, ktoré sú pomerne prácne na montáž, alebo zásobníky sklolaminátové, ktoré sú ľahké, jednoduché na montáž, ale nemusia byť odolné proti zemným tlakom. V ponuke sú aj zásobníky zvarené z plastových, najčastejšie polypropylénových dosiek. K montáži však bohužiaľ často patrí aj budovanie základovej dosky a betónovanie stien.

Zrejme najjednoduchšie na montáž budú nádrže plastové monolitické, najčastejšie polyetylénové, ktoré netreba pri montáži betónovať. Ukladajú sa do štrku alebo do piesku a bez problémov po nich môžu prechádzať osobné automobily. Zvýšenú pozornosť treba venovať správnemu výberu nádrže, zvlášť na pozemku s vysokou hladinou podzemnej vody. Pre také prípady sú vhodné nízke nádrže.

Ak je vody málo, nie je to pre flóru vôbec príjemné, ak je jej príliš, spôsobuje ťažkosti. Treba využiť možnosti na zachytenie dažďovej vody aj automatické závlahy (GARDENA)

Nové technológie pre zdravú vodu

Podzemné nádrže:

 • V nemrznúcej hĺbke (od 0,8 m pod terénom), výhodou je možnosť celoročného využitia.
 • V hĺbke 1 meter pod terénom sa udržuje pomerne stála teplota vody okolo 10 °C. Preto sa akumulovaná voda nekazí a dá sa využívať celoročne.
 • Vodu z nádrže treba čerpať.

Nadzemné nádrže:

 • Sezónne – využiteľné len v časti roka (jar – jeseň), ľahký prístup, jednoduchšia údržba.
 • Uskladnená voda ľahšie podlieha skaze kvôli teplotným vplyvom a svetlu.
 • Aj pri nadzemných nádržiach treba filtračné zariadenie, ktoré zabraňuje vzniku mechanických nečistôt.
 • Netreba inštalovať čerpadlo, stačí iba gravitačné napojenie záhradnej hadice cez kohút (nemožno využívať v domácnosti).
Viete, že…
Časté klimatické zmeny spôsobujú nevyrovnanosť zrážok. Čím ďalej častejšie sa v lete striedajú prívalové dažde s teplom a suchom. Preto je dobré mať možnosť vytvoriť si v čase, keď je zrážok veľa, zásobu dažďovej vody a potom ju využiť v suchých dňoch na polievanie záhrady alebo aj celoročne v domácnosti. V súčasnej dobe sú často kvôli veľkej miere urbanizácie a preťaženej kanalizačnej sieti kapacity čistiarní odpadových vôd nepostačujúce. To sú hlavné dôvody, prečo zákonodarcovia stanovili povinnosť riešiť hospodárenie s dažďovou vodou prednostne decentrálnym spôsobom – teda na mieste spadu zrážok. Rolu hrá aj stúpajúca cena pitnej vody a snaha ľudí správať sa hospodárne a ekologicky.

Foto: Shutterstock, archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *