S rastúcim problémom sucha i nárastom cien vodného a stočného predstavuje studňa pre mnohých majiteľov domov ideálny zdroj nielen úžitkovej, ale aj pitnej vody. Čo všetko je však spojené so zaobstaraním studne?

1. Povinné povolenia

Z hľadiska stavebného zákona sa studňa považuje za stavbu, takže treba územné rozhodnutie o umiestnení studne a stavebné povolenie. Ide však aj o vodné dielo a na odber vody z vodného diela takisto musíme mať povolenie. Povolenie vydáva obvodný úrad životného prostredia alebo obec prostredníctvom obecného úradu. Pri stavbe studne súčasne s domom vydáva spoločné stavebné povolenie stavebný úrad. Pre studne hlbšie ako 30 metrov potrebujete navyše povolenie banského úradu, studňa je v tomto prípade aj banské dielo.

Než oznámite príslušnému úradu užívanie stavby (studne) alebo požiadate o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nesmie sa voda zo studne čerpať. Zároveň si overte, či na mieste, kde mienite postaviť studňu, neleží nejaké vecné bremeno – napríklad právo priechodu a podobne, ktorého by sa mohla výstavba studne dotknúť.

2. Realizácia projektu

Tak, ako pre každú stavbu, aj v prípade studne treba zhotoviť projekt. Ten obsahuje náležitosti pre územné – stavebné a vodohospodárske konanie. Okrem vás a obecného úradu sú jeho účastníkmi susedia a ďalšie entity, ktorých práva môže stavba studne obmedziť. Pre vypracovanie projektu je, samozrejme, najdôležitejším údajom požadovaná spotreba vody.

V rámci projektu musí byť vykonaný aj hydrogeologický prieskum, ktorý určí množstvo informácií potrebných pre vyhĺbenie studne, vrátane výdatnosti zdroja. V miestach, kde sú nejasné hydrogeologické podmienky, by mal byť vykonaný prieskumný vrt, ktorý však nie je podmienkou pre získanie povolenia na výstavbu studne. Všeobecne platí, že najmenej 15 dní pred začiatkom geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred) spojených so zásahom do pozemku treba oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác obecnému úradu, v ktorého katastri sa majú vykonať. Prakticky je oznámenie riešené zaslaním celého projektu obecnému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže zadávateľovi uložiť opatrenia expertného posúdenia geologickou službou alebo iného odborného posúdenia. V takom prípade sa zahájenie prác musí odložiť.

3. Typ studne

Kopať alebo vŕtať? To je zásadná otázka a jedná sa o dve alternatívy, ktoré určujú, akým spôsobom sa bude studňa realizovať. Zvyčajne je v tomto prípade rozhodujúcim faktorom hĺbka studne. Ale nie je jediný. Než sa rozhodnete, či budete mať studňu vykopanú alebo vŕtanú, treba si odpovedať na tri základné otázky: Aký výdatný zdroj potrebujete, aká je očakávaná kvalita vody a odkiaľ vodu zvediete? Koľko vás bude stáť obstaranie a prevádzka studne?

Všeobecne platí, že pre jednorazové menšie odbery postačí aj povrchová voda zo studne. Studne sa využívajú v miestach s vysokou hladinou spodnej vody a dobrou priepustnosťou hornín. Voda zo studne je citlivejšia na klimatické podmienky a na prípadné znečistenie priesakom odpadových a povrchových vôd do studne. Výdatnosť často závisí od množstva zrážok a v období sucha môže dôjsť k značnému poklesu hladiny v studni.

Vŕtané studne – vrty sú hlbšie a užšie a hĺbia sa v miestach, kde sa voda nachádza hlboko. Z technického hľadiska je bežný priemer studní medzi 80 až 150 cm a ich hĺbka zvyčajne 8–15 metrov. Vnútorný priemer vrtu je 110–160 mm podľa použitého materiálu a horniny, do ktorej sa vŕta. V praxi sa za obvyklú hĺbku považuje hranica 30 m, od ktorej je už studňa banské dielo. V prípade potreby sa hĺbi až do 100–150 m.

4. Výber čerpadla

Na výber máte z dvoch druhov čerpadiel – samonasávacieho povrchového čerpadla (ktorého sacia výška musí byť menšia ako 8 metrov) alebo ponorného čerpadla, ktorého parameter sacej výšky odpadá, pretože vodu vytláča nahor. Sacia výška je súčet výškového rozdielu povrchového čerpadla a najnižšej hladiny v studni a straty potrubia (10 m ležatého potrubia zodpovedá cca 1 m výšky). Na rozvod vody po nehnuteľnosti využijete domácu vodáreň, ktorá zaistí tlak v rozvode vody. Automaticky sa zapne, keď odoberáte vodu (otočíte kohútikom, spláchnete) a následne sa vypne. Výkon vodárne, ovplyvnený výberom čerpadla, by sa pri rodinnom dome mal pohybovať vyše 3 m3/hod. s dostatočným tlakom.

Druhy ponorných čerpadiel
Ponorné čerpadlá do vrtov sú buď odstredivé, alebo vretenové, vyrobené z kvalitných materiálov. Najčastejšie sú 3“ a 4“ čerpadlá pre vrty s priemerom od 100 mm. Pri výbere veľkosti čerpadla treba vo vrte zaistiť dostatočný priestor v medzikruží a zabrániť upchatiu vrtu kamienkom alebo inou nečistotou. Vretenové ponorné čerpadlá sú určené na čerpanie čistej a mierne zakalenej úžitkovej vody aj z veľkých hĺbok s prevýšením spravidla niekoľko desiatok metrov, ale sú obmedzené prietokom na 60 l/min. Na zásobovanie rodinných domov a väčších objektov sa hodia odstredivé čerpadlá, ktoré sa vyznačujú veľkými prietokmi a veľkou výtlačnou výškou. Na foto ponorné čerpadlo Calpeda 4 SDF – 400V.

Rada odborníka: Ako stanoviť ideálny prietok?
Radí: Martin Křapa zo spoločnosti Pumpa.cz

Platí, že čerpadlo by ste mali voliť tak, aby sa vami požadovaný prietok nachádzal okolo optimálneho prevádzkového bodu čerpadla. Ak vyberiete čerpadlo s nedostatočným výkonom, nebude schopné čerpať požadované množstvo vody. Naopak zbytočne predimenzované čerpadlo s výrazne vyšším výkonom bude zbytočne drahé a bude pracovať s nízkou účinnosťou, čo sa prejaví vo zvýšených nákladoch na spotrebu energie a znížení životnosti čerpadla. Pri výbere by ste mali venovať pozornosť aj spôsobu ovládania (frekvenčný menič alebo tlakový spínač) kvôli užívateľskému komfortu.

5. Prepočítajte si náklady

Samozrejme, rozhodujúca je vždy cena. Pre odhad, koľko vás môže stáť vybudovanie studne, uvádzame nasledujúce približné ceny: Pri investícii sa treba rozhodnúť, či chcete mať vlastnú studňu, odpad a dažďovú vodu však budete vypúšťať do obecnej kanalizácie, alebo sa odpojíte úplne a vodu odvediete do žumpy alebo čističky odpadových vôd. Pri využití obecnej kanalizácie je návratnosť investície do studne asi o polovicu dlhšia ako v prípade keď sa „odstrihnete” od obecného vodovodu a kanalizácie úplne, keďže cena stočného je približne rovnaká ako cena vodného.

Hydrogeologický posudok: cca 150 €
Projektová dokumentácia: cca 150 €
Vŕtaná studňa:* 50 – 80 € za bm bez DPH
* Cena závisí od priemeru vrtu a typu podložia. Pre odhad počítajte s priemernou cenou 65 € (bežné podložie).

Foto: Shutterstock, archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *