Regulácia kúrenia je trendom súčasnosti, prináša úspory, užívateľský komfort a inteligentný prístup. Náklady na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody sú v rozpočte domácnosti ekonomicky stále najvýraznejšou položkou. Je preto logické, že sa v tejto oblasti dá aj najviac ušetriť.

Jeden stupeň = úspora 5 %

Šetriť na kúrení sa dá mnohými spôsobmi. Jedným z najefektívnejších je regulácia teploty podľa účelu daného priestoru. Úspory na vykurovanie v prípade jednotlivých miestností domu je síce ťažké explicitne vypočítať, ale všeobecne platí, že zníženie teploty o každý stupeň znamená cca 5–6% úsporu na nákladoch na vykurovanie. Z hľadiska užívateľského je teda cieľom optimalizácia a udržiavanie stanovených teplôt v jednotlivých miestnostiach, ktorá sa potom ekonomicky odráža v celkovej úspore. Celkové úspory dosiahnuté zónovou reguláciou sa napríklad v bežnom dome môžu pohybovať okolo 30 % z celkových nákladov na vykurovanie.

Ako regulovať zdroj

Regulovať možno akýkoľvek zdroj tepla, ak reguláciu technicky umožňuje. Najčastejšie používanými vykurovacími systémami sú:

vykurovacie telesá – regulácia sa rieši priamo na vykurovacom telese, používajú sa elektrické termopohony I/O – tzn. s jednoduchou reguláciou otvorené/zatvorené, prípadne s plynulou reguláciou, keď sú termopohony riadené signálom 0–10 V,

teplovodné dlážkové vykurovanie – vzhľadom na väčšiu zotrvačnosť dlážky a samotného vykurovacieho systému, keď plynulá regulácia stráca zmysel, sa používajú elektrické termopohony I/O,

elektrické dlážkové vykurovanie – každá dlážková slučka je samostatne spínaná príslušným relé, dlážkové konvektory – pri tomto vykurovaní rozlišujeme v zásade dva typy konvektorov:
a) s prirodzenou konvekciou (sálaním) – je riadený len elektrický termopohon, ktorý reguluje prietok teplej vody konvektorom,
b) s optimalizovanou konvekciou (s ventilátorom) – treba riadiť samotný elektrický termopohon a spoločne s ním aj ventilátor, kde sa vo väčšine prípadov reguluje rýchlosť otáčok.

Oba typy konvektorov sa dajú využiť na vykurovanie, ale v letných mesiacoch aj na chladenie. „Inštalácia termostatických ventilov a hlavíc umožní lepšie regulovať teplotu v miestnosti, a tým znížiť náklady na vykurovanie približne o 8 %. Inštaláciu by však mala vykonávať odborná firma. Len tak budete mať istotu, že regulácia vykurovania bude vo vykurovacej sezóne správne fungovať,“ uviedol Karel Vlach, obchodný riaditeľ spoločnosti Enbra.

Vykurovacia lavica Koralína je navrhnutá do priestorov určených na oddych. Dosky sú po usadení na konvektor zafixované na konštrukcii konvektora. Regulácia je riešená na vykurovacom telese (KORADO)

Voľba a povel

Pre každý typ vykurovania treba zvoliť vhodný typ regulácie: I/O (otvorené/zatvorené), prípadne plynulá regulácia, elektrický termopohon alebo iba pripojenie na relé, ktoré spína daný okruh elektrickej vykurovacej rohože. Systémy sa vo všetkých prípadoch správajú prakticky rovnako: v prvej fáze sa sníma teplota v miestnosti, ktorá sa následne porovná so zvoleným vykurovacím programom. Ak je požadovaná teplota vyššia ako existujúca teplota v miestnosti, systém informáciu spracuje a vydá povel zdroju tepla – kotlu na zemný plyn, tepelnému čerpadlu a iným „zopni“ – zdroj tepla začne ohrievať vodu, a tá je následne pomocou čerpadla rozvádzaná do vykurovacieho systému.

Ďalším povelom, ktorý je vykonávaný takmer súčasne, je otvorenie elektrického ventilu, zopnutie ventilátora, prípadne zopnutie relé pre danú elektrickú slučku. Tieto povely sú spracovávané 24 hodín denne.

Vyššia formy regulácie

Výhodou ďalších spôsobov regulácie sú predovšetkým prvky automatického vyhodnocovania situácie a reakcie podľa viacerých faktorov, resp. ich vyhodnocovanie. K aktívnemu znižovaniu spotreby dochádza automaticky – inteligentne v nadväznosti na dané požiadavky, konkrétny stav a najvýhodnejšie riešenie. Napríklad ekvitermická regulácia reguluje teplotu vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Na trh prichádzajú stále inteligentnejšie kotly, ktorých elektronika zabezpečuje plynulú zmenu výkonu kotla na základe vyhodnotenia vonkajšej teploty a teploty v referenčnej miestnosti, dokonca s určitým stupňom predvídavosti potrebného výkonu pre nasledujúci deň alebo na základe vyhodnotenia teploty výstupnej, prípadne vratnej vody.

Nevýhodou ekvitermickej regulácie je problém s umiestnením vonkajšieho teplotného senzora a problém regulácie teploty vykurovacej vody bez ohľadu na momentálnu požiadavku na teplotu v jednotlivých miestnostiach. Snímač môže byť ovplyvnený priamym slnkom a ďalšími poveternostnými vplyvmi, čo pre nastavenie optimálnej vnútornej teploty nie je vhodné.

Pre samotné zdroje tepla sú k dispozícii aplikácie pre diaľkový prístup – ovládanie aj servis. Zariadenia sú pripojené pomocou externého regulátora na internet – napríklad v prípade kondenzačného kotla pre ENBRA CD ide o aplikáciu Cloudwarm (ENBRA)

Ekvitermická regulácia nedokáže vyriešiť požiadavku regulácie teploty v jednotlivých miestnostiach. Výhodou sú nižšie obstarávacie náklady. Nespornou výhodou je, že sa pri riadení výkonu vykurovacieho systému berie do úvahy teplota vonkajšieho vzduchu, možno tak ušetriť 10 až 20 % nákladov na energiu potrebnú na vykurovanie. Výhody ekvitermickej regulácie môžu využiť nielen rodinné domy s kotlom a ústredným kúrením, ale aj bytové domy napojené na diaľkové zásobovanie teplom.

Spínanie kotla podľa priestorového termostatu v jednej referenčnej miestnosti ovláda interná regulácia. Hodí sa predovšetkým pre objekty s menším počtom miestností a s jedným užívateľom, teda pre rodinné domy. Výhodou sú nízke investičné náklady, nevýhodou je zasa problém, do ktorej miestnosti umiestniť priestorový termostat. Spínanie kotla sa riadi len podľa jednej miestnosti, v ostatných miestnostiach je prakticky nemožné udržať komfortnú alebo útlmovú teplotu v určený čas.

IRC systémy

Ide o systém na individuálnu reguláciu teplôt (IRC). Zabezpečuje komplexné reguláciu, to znamená, že sa reguluje teplo v objekte od zdroja – resp. od prívodu tepla – až po jednotlivé miestnosti. Systém zvyčajne umožňuje rozpočítanie nákladov na spotrebu tepla. Každá miestnosť je vykurovaná podľa svojho individuálneho časového programu nastaveného v riadiacej jednotke systému. Je to cesta na dosiahnutie maximálneho komfortu vykurovania pri najvyšších možných úsporách tepla. Reguláciu možno vykonávať dvoma spôsobmi: manuálne a pomocou programovania.

Bezdrôtová regulácia Watts RF
▪ Modulový systém – možno podľa potreby rozšíriť
▪ Ideálne na výmenu zastaralej alebo nevhodnej regulácie
▪ Možnosť doplnenia centrálnej jednotky alebo GSM modulu
▪ Ovládanie GSM modulu pomocou smartfónu

Schéma znázornujúca možnosti bezdrôtového ovládania a programovanie spotrebicov (FENIX)

Regulácia zón

Základným princípom úspory energie na vykurovanie je zónová regulácia – tzn. v každej miestnosti je možné teplotu regulovať samostatne, a tým tiež ušetriť. Regulácia v jednotlivých miestnostiach sa dá dosiahnuť pomocou priebežného snímania teploty. Napríklad pri systéme iNELS (Elko EP) sú tieto snímače už z výroby umiestnené v každom vypínačmi, ktorý je súčasťou inteligentnej inštalácie. Užívateľ potom môže v rámci miestnosti zvoliť najvhodnejšie nastavenie, podľa ktorého sa má systém riadiť. Túto informáciu následne spracováva centrálna jednotka a dáva pokyn koncovému zdroju – spínacej hlavici, vykurovacej rohoži a pod.

Dôležitú úlohu pri regulácii zohrávajú vykurovacie programy. Je možné pre každú miestnosť nakonfigurovať program samostatne, prípadne pre miestnosti rovnakého charakteru možno použiť jeden program: regulácia však zostáva závislá od vnútornej teploty v danej miestnosti. V prípade uvedeného systému vychádza vykurovací program štandardne z celodennej časovej osi, na ktorú možno umiestniť až 7 časových značiek. V ich rámci si môžete nastaviť 4 úrovne teploty: minimum, útlm, normál, komfort. Tieto úrovne potom možno meniť opäť pre každú miestnosť samostatne – tzn. komfort v kúpeľni môže byť nastavený na 25 °C, naopak v spálni môže mať komfort hodnotu 21 °C. Toto čiastočné ohraničenie hodnôt teplôt má význam v tom, že ľudské telo reaguje na zmenu teploty až od 1–1,5 °C a nemá zmysel nastavovať úrovne teploty s menším teplotným rozdielom.

Úrovne teploty sú prepínané automaticky podľa vykurovacieho programu alebo manuálne prostredníctvom inteligentného tlačidla WSB, prípadne prostredníctvom aplikácie IHC v smartfóne alebo tablete. Táto zmena je vždy uložená do najbližšej časovej značky.

Odporúčané teploty jednotlivých miestností
Obývačka: 20–22 °C
Detská izba: 20–21 °C
Spálňa: 18–20 °C
Kúpeľňa: 22–24 °C
Chodba: 17–19 °C

Zníženie teploty v miestnosti o 1 °C vedie ku zníženiu spotreby energie na vykurovanie tejto miestnosti približne o 5,5–6 %.

Inteligentná spolupráca

Ak vám možnosti automatickej a inteligentnej domácnosti pripadajú dostatočne atraktívne, je namieste povedať, čo tento pokrok v základe umožňuje. Snímač (senzor) slúži ako zdroj informácií pre riadiace systémy technických zariadení. Snímač je predurčený na meranie určitej fyzikálnej alebo technickej veličiny. Výsledok sa prevedie na signál diaľkovo prenášaný do meracích a riadiacich systémov. Nezaobíde sa bez nich žiadna moderná domácnosť a inteligentný dom je od nich priamo závislý.

Ako však vyzerá zapojenie funkcie inteligencie do podobnej schémy? Od vstupného hodnotenia situácie ponúkne vlastné optimálne riešenie. „Regulácia môže optimalizovať využitie rôznych zdrojov tepla, napríklad podľa účinnosti a nákladov na vykurovanie. Keď napríklad tepelné čerpadlo bude mať pri vonkajšej teplote –15 °C vykurovací faktor 2,17 a bude k dispozícii záložný zdroj – plynový kotol – vyhodnotí regulácia, že náklady na vyrobenie 1 kW tepla sú menšie pomocou plynu než tepelného čerpadla a prepne zdroj vykurovania na plynový kotol,“ hovorí vedúci technického oddelenia Enbra Ivo Winkler.

Pre samotné zdroje tepla sú k dispozícii aplikácie na diaľkový prístup – ovládanie a servis, pripojené cez internet. Napríklad aplikácia Cloudwarm umožňuje nielen nastavovanie, ale aj upravovanie parametrov, či pripojenie servisného partnera pre zistenia poruchy ešte pred príchodom na miesto inštalácie.

Inteligentná elektroinštalácia Ego-n od ABB umožňuje vybrať také riešenie, ktoré bude rozsahom a funkčnosťou vyhovovať individuálnym potrebám a nárokom (ABB)

Foto: archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *