Vzťahujúci sa právny predpis:
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V Slovenskej republike je neúnosný stupeň rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Jednu parcelu niekedy vlastní aj 250 vlastníkov v podielovom spoluvlastníctve, pričom jednotliví vlastníci nemajú určený podiel na pôde konkrétne, všetci sú vlastníkmi pôdy ako celku. Tento tip vlastníctva je značne obmedzujúci.

Každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu v takom rozsahu, v akom zodpovedá jeho veľkosť spoluvlastníckeho podielu. Často sa stretávame s faktom, že vlastník uvedený na liste vlastníctva už nežije a ako účastník právneho vzťahu vystupuje správca – Slovenský pozemkový fond.

Pokiaľ je v katastri nehnuteľností evidovaný vlastník, ktorý už nežije, jeho dedičia môžu požiadať príslušný okresný súd o konanie o dedičstve, prípadne o dodatočné konanie o novoobjavenej pôde, ktorá nebola predmetom dedičského konania po poručiteľovi.

Pôda sa dedí, daruje, vymieňa, kupuje, predáva a prenajíma, každý z úkonov má svoje právne náležitosti. Zákon z dôvodu ochrany pôdneho fondu dnes administratívne komplikuje prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie poľnohospodárska pôda v zmysle zákona 220/2014 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Vlastník poľnohospodárskeho pozemku môže vlastníctvo previesť bez obmedzenia iba na:

a) osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza (alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva najmenej 3 roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu, v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie), podmienka trojročného vykonávania poľnohospodárskej výroby sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára.

b) spoluvlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

c) blízku osobu (príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ktoré by ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, dôvodne pociťovala ako vlastnú) a osobu príbuznú podľa § 117 Občianskeho zákonníka

Pri prevodoch vlastníctva na iné než vyššie uvedené osoby sa uplatňuje osobitný postup, podľa ktorého je prevádzajúci povinný ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku zverejniť najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zároveň v rovnakom čase aj na úradnej tabuli obce, kde sa pozemok nachádza (obe formy sú bezodplatné).

Pri nadobúdaní vlastníctva platí princíp prednosti lokálneho nadobúdateľa. Zákonodarca nebol veľmi dôsledný pri definovaní listín, ktoré majú preukazovať splnenie relevantných skutočností vo vzťahu k splneniu podmienok kladených na prevod vlastníctva týchto pozemkov v zmysle zákona, čo môže spôsobovať komplikácie. Príslušný katastrálny odbor konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prípade, že mu nebudú doručené správne listiny, konanie preruší a vyzve účastníkov na ich doplnenie, a ak ich nedodajú, konanie zastaví. Poraďte sa radšej s odborníkmi a dôkladne sa pripravte.

Text: Ing. Eva Berešová, Bini Beatus, s. r. o.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *