Súťaž na webových stránkach rodinnydom.online prebieha v termíne od 13.7. 2023 do 15.8.2023, ďalej tiež ako „čas trvania súťaže“. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Business Media One,s.r.o. so sídlom Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 03589552 ďalej len „usporiadateľ“). 

1. Do súťaže je zaradená táto výhra: kombinovaná chladnička Bosch KGN39AIAT v hodnote 1 479 €.

2. Účasť v Súťaži je podmienená správnou odpoveďou na súťažnú otázku: 

„Aký je súčet objemov chladiacich oddielov novej kombinovanej chladničky Bosch KGN39AIAT?“

a súčasne označením „like“ Rodinný dom. 

3. Účastník súťaže si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude v súlade s týmito pravidlami vydaná. 

Účasť v súťaži: 1. Účastník súťaže do komentára pod príspevok na facebookovej stránke rodinnydomSK napíše správnu odpoveď na otázku uvedenú v bode 2. Účasť v Súťaži je podmienená označením „like“ na facebooku rodinnydomSK a súťažným príspevkom. Do súťaže bude zaradený ten, kto splní všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže (ďalej len „súťažiaci“). 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať hlasy, ktoré vyhodnotí ako podvod. Tie do súťaže nebudú započítané. 

3. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz. V opačnom prípade bude účasť takého účastníka vyhodnotená ako podvodná. Potom usporiadateľ bude jednať v súlade s bodom 2. Hodnotenie: Výhru získa 1 súťažiaci so správnou odpoveďou, ktorý bude náhodne vyžrebovaný po dni ukončenia súťaže. 

Žrebovanie výhercu prebehne týmto spôsobom: 1. odstránenie neplatne vyplnených kontaktných údajov (chybné kontaktné údaje, opakované vyplnenie, atď.), 2. zoradenie platných odpovedí vzostupne podľa dátumu prijatia a priradenie poradového čísla každej odpovedi, 3. použitie generátora náhodných čísel s rovnomerným rozdelením na vygenerovanie víťazných poradových čísel. 

Kontaktovanie výhercov: 1. Súťažiaci bude o výhre informovaný súkromnou správou na facebook.com a požiadaný o kontaktné údaje na zaslanie výhry. 2. V prípade, že súťažiaci neuvedie platné kontaktné údaje, t. j. ak sa vráti výhra späť odosielateľovi ako nedoručená, stráca nárok na výhru. Výhry, ktoré nie je možné doručiť alebo ich doručenie je spojené s nečakanými problémami, prepadajú bez náhrady usporiadateľovi. 

Všeobecné ustanovenia: 

1. Do súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí sa jej zúčastnia mimo času trvania súťaže. 

2. Výherca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ hry je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, adresu, fotografiu, zvukové či obrazové nahrávky ním zhotovené, príp. ním napísané dokumenty na reklamné a propagačné účely, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. 

3. Kontaktné údaje, ktoré účastník uvedie, je usporiadateľ oprávnený zaradiť do databázy príjemcov svojich reklamných oznámení. Súťažiaci dáva usporiadateľovi odsúhlasením týchto podmienok súhlas so zasielaním reklamných oznámení. Súťažiaci môže kedykoľvek sám zasielanie reklamných oznámení zrušiť. 

4. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska a Česka. Zo súťaže sú vylúčení organizátori súťaže a osoby s nimi spriaznené. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. Výhra v súťaži sa neodovzdá ani v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

5. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

6. Výherca dostane cenu: Kombinovanú chladničku BOSCH. 

7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž vo vážnych a úplne odôvodniteľných prípadoch zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru. 

8. Výhra fyzickej osoby podlieha zdaneniu podľa zákonom stanovených podmienok.